Evenimente

Istoricul instituției

În anul 1957, la 1 aprilie, a luat fiinţă un Muzeu regional la Bacău. La 15 aprilie acelaşi an a fost numit şi primul director al acestei instituţii, Iulian Antonescu, tânăr absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti. Începutul a fost dificil, datorită lipsei unui local adecvat, a unui patrimoniu muzeal, a lipsei fondurilor pentru cercetare şi achiziţii. În ciuda dificultăţilor inerente începutului, noua instituţie de cultură a evoluat rapid, diversificându-şi activitatea prin apariţia de secţii de istorie, artă, ştiinţe naturale, care, după ce au trecut prin mai multe etape, au dat naştere reţelei muzeistice băcăuane.

Din mai 1990, fosta secţie de istorie a Muzeului regional (care între timp s-a mai numit Muzeul Judeţean Bacău şi din 1984 Complexul Muzeal Judeţean), a devenit Muzeul Judeţean de Istorie, incluzând în titulatură şi numele primului său director – Iulian Antonescu. În mai 2003, în urma reorganizării unor instituţii de cultură subordonate Consiliului Judeţean Bacău (Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu” şi Muzeul de Artă şi Etnografie), se ajunge la actuala formulă de funcţionare – Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. Acesta are în componenţă secţiile de istorie-arheologie; artă; etnografie; logistică, informatizare şi relaţii publice, precum şi un compartiment contabil şi administrativ.

Încă de la început s-a pus problema creării şi dezvoltării unui patrimoniu muzeal adecvat – atât numeric, cât şi calitativ – pentru a se putea face faţă necesităţilor de valorificare creatoare a istoriei şi culturii zonei centrale a Moldovei. Acest fapt a fost posibil prin munca unor oameni devotaţi actului de cultură, care au lucrat permanent pentru salvarea patrimoniului şi constituirea colecţiilor care au dat valoare şi trăinicie muzeisticii băcăuane. Dar, fără organizarea sistematică a cercetărilor şi un contact permanent cu marele public, cu exigenţele acestuia, nu s-ar fi putut realiza fondul muzeistic actual şi, implicit, nu s-ar fi ajuns la recunoaşterea de care se bucură astăzi muzeistica băcăuană.

În domeniul cercetării istorice şi arheologice, în activitatea muzeistică, s-a continuat, de-a lungul timpului, ceea ce începuse Iulian Antonescu împreună cu puţinii săi colaboratori în 1957. Dacă la înfiinţare muzeul nu deţinea nici un fel de patrimoniu, ulterior, prin cercetări de teren, achiziţii şi donaţii, s-a reuşit crearea unui valoros patrimoniu. Astfel, în 1977 numărul obiectelor cu valoare muzeală de istorie şi arheologie era de 18.709, iar în prezent dispunem de 35.000 de obiecte de patrimoniu.

Realizarea unui asemenea patrimoniu muzeal a fost posibilă prin aportul specialiştilor băcăuani, aport cunoscut şi recunoscut în mediile ştiinţifice şi culturale naţionale. În sprijinul acestor informaţii vin piesele descoperite în staţiunile arheologice paleolitice de la Buda şi Lespezi, cele neo-eneolitice de la Podei-Tg. Ocna, Găiceana, Aldeşti-Onişcani, Poduri sau, cele mai recente, de la Fulgeriş-Pînceşti. De asemenea, pot fi amintite descoperirile aparţinând epocii bronzului de la Răcătău, Răcăciuni, Onceşti, Bărboasa sau Valea Seacă.

Pot fi aduse în discuţie şi descoperirile datând din epoca fierului, efectuate la Căbeşti, Găiceana, Slobozia-Onceşti, Brad-Negri, Gioseni, Tg. Ocna sau Moineşti. Un loc aparte îl ocupă cercetările arheologice având drept obiectiv perioada clasică a civilizaţiei dacice, aceasta cu atât mai mult cu cât pe teritoriul judeţului sunt plasate două staţiuni arheologice de o importanţă deosebită: davele de la Răcătău-Tamasidava şi Brad-Zargidava.

Şi pentru epocile ulterioare descoperirile arheologice ne oferă un impresionant şi vast material expoziţional şi de studiu. Putem aminti, printre altele, săpăturile de amploare de la Gabăra-Moldoveni, Măgura, Onişcani, pentru civilizaţia carpo-dacică, de tezaurele monetare romane de la Ardeoani, Onceşti, Blăgeşti, Iteşti, Măgura (cu peste 2800 piese) sau de descoperirile din perioada formării poporului român de la Căbeşti, Bacău, Onceşti şi de tezaurele monetare de la Horgeşti şi Prăjeşti (sec. VI-X).

Epoca medievală ocupă şi ea un loc aparte în cercetările specialiştilor băcăuani. Aceasta cu atât mai mult cu cât Bacăul a fost, pentru o perioadă, una dintre reşedinţele voievozilor moldoveni. Cercetările efectuate la Curtea domnească de la Bacău, începute chiar de către Iulian Antonescu, au oferit interesante piese de patrimoniu şi un vast material de studiu. La acestea se adaugă şi descoperirile din alte localităţi, printre care cele de la Tg. Trotuş, Adjudul Vechi, Mănăstirea Caşin, Faraoani.

Nici epocile modernă şi contemporană nu lipsesc din preocupările cercetătorilor băcăuani. Instituţia noastră deţine numeroase documente şi obiecte din aceste perioade, unele dintre ele având o valoare istorică deosebită. Pot fi amintite aici piesele care au aparţinut familiei lui Mihai Sturdza, lui Alexandru Ioan Cuza sau lui Costache Negri şi Mihail Kogălniceanu. De asemeni, în prezent muzeul are în patrimoniu un mare număr de obiecte care au aparţinut primului director al muzeului, Iulian Antonescu, donate de către soţia acestuia – Eugenia Antonescu – şi care fac obiectul unei expoziţii aparte.

Valorificarea şi expunerea patrimoniului a reprezentat, aproape permanent, o problemă majoră şi delicată, datorită lipsei unor spaţii adecvate de expunere şi depozitare a acestuia. În multe cazuri muzeul a funcţionat în spaţii improprii. După 1990 s-a reuşit obţinerea de fonduri pentru demararea lucrărilor de construcţie a unui local adecvat. Astăzi, acest local, aflat pe str. 9 Mai nr. 7, cuprinzând trei corpuri, din care unul pentru expoziţiile permanente, unul pentru expoziţii permanente şi temporare, şi un al treilea care adăposteşte Galeria de artă contemporană şi birourile, este în întregime funcţional. În acest mod s-a reuşit ca muzeul să deţină o clădire nouă, modernă, adecvată obiectului său de activitate, cu o mare suprafaţă expoziţională, dar şi cu spaţii corespunzătoare pentru depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului.